Promo sepanjang Ramadan diskaun sebanyak 30% untuk semua daurah Darul Fateh

Loading...

RM150.00

Pengajian Ini mengandungi:
Loading...

Daurah Luma' fi Usul Fiqh

Kitab ini adalah tangga setelah pelajar mendalami Matan Waraqat. Kitab ini adalah kunci penting dalam memahami Ilmu usul Feqh secara mendalam. Dibekalkan nota dan PDF kitab lain un
Pengajian Ini mengandungi:
Tahap Pengajian:  mutawasit

Pengenalan ringkas pengajian

Kitab al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh adalah antara karya dalam bidang usul fiqh yang sangat penting. Kitab al-Luma’ ini merupakan sebuah kitab ringkasan (mukhtashar) yang disusun oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali al-Syairazi bagi sebuah kitab karya beliau yang lain, iaitu Kitab al-Tabhsirah fi Ushul al-Fiqh. Kitab ini sangat istimewa kerana isi kandungan banyak memaparkan dalil-dalil dan perbincangan.

 

Imam Syairazi merupakan ulamak yang begitu mahir dalam ilmu kalam dan banyak menggunakan logik Mantik dalam ibarat yang digunakan. Ini kerana kesungguhan dan kekuatan hati beliau dalam menuntut ilmui. Kata beliau, “Aku mengulangsatu qiyas sebanyak 1000 kali. Setelah selesai, barulah aku mengambil qiyas yang lain dan melakukan hal yang sama. Aku juga mengulang satu pembahasan sebanyak 1000 kali. Jika ada satu masalah pada mana-mana bahagian bait syair, maka aku akan menghafal keseluruhan bait syair tersebut.”

 

Kitab al-Luma’ sesungguhnya tidak lahir tanpa sebab. Berdasarkan pengakuan beliau sendiri, kitab al-Luma’ merupakan ‘anak kandung’ dari kitab at-Tabshirah, sebuah kitab ushul fiqh juga. Kitab at-Tabshirah adalah kitab ushul fiqh pertama beliau. Isinya hanya masalah-masalah ushul fiqh yang diperdebatkan, tanpa ada satu pun masalah yang disepakati. Bahkan, definisi-definisi yang diperlukan tidak beliau sertakan dalam kitab itu. Justeru, beliau menyusun kitab al-Luma’ sebagai penjelasan kepada kitab at-Tabshirah. Perbezaan pendapat tidak lagi disebutkan seperti dalam kitab at-Tabshirah. Beliau juga mengutakan definisi-definisi yang diperlukan oleh penuntut ilmu agar dapat memahami Usul Feqh dengan baik.

 

Kitab al-Luma’ berformat ikhtishar atau ringkasan sebagaimana beliau sebutkan dalam muqadimah kitab. Pembahasannya dimulakan dengan masalah definisi ilmu dan zan, kemudian definisi Usul Feqh, Amar dan Nahy, hingga berakhir dengan bab ijtihad.

Silibus Pengajian

1) Definisi Usul Feqh
2) Amar (suruhan) dan Nahyu (Larangan)
3) Arahan syarak membawa maksud sekali buat atau berulang-ulang ?
4) Umum dan Khusus
5) Mutlak dan Muqayyad
6) Mujmal dan Mubayyan
7) Nasakh Mansukh
8) Jarah Ta'dil
9) Ijmak
10) Qiyas
11) Istihsan
12) Taqlid dan Ijtihad

Sijil Pengajian

Sijil Penyertaan Daurah

Tenaga Pengajar

Ustaz Khairul Anuar

Ustaz Khairul Anuar
Mudir Pondok As Sohabah Kok Lanas

 

Latar Belakang Pengajian

Pondok Pasir Tumbuh

Universiti Al-Azhar

 

Antara Guru Beliau:

Al Marhum Tuan Guru Haji Saleh

Tuan Guru Haji Mohammad

Syeikh Muhammad Nuruddin

As Syahid Syeikh Imaduddin Iffat

Syeikh Prof Dr Rifaat Fauzi

Syeikh Rusydi Qalam Ad Dimasyqi

 

Pengalaman

Tenaga Pengkuliah Di Masjid dan Surau Negeri Kelantan (10 tahun)

Penterjemah Kitab Fathul Muin (Bab Jual Beli)

RM150.00